O Firmie

nf.pl

Misj± Nowoczesnej Firmy jest stworzenie opiniotwórczego medium w ¶rodowisku kadry kierowniczej. Promuj±c nowoczesne metody zarz±dzania zmienia postawy przedsiębiorców, zbliża dostawców usług profesjonalnych do ich klientów, tworzy ¶rodowisko aktywnych firm nastawionych na rozwój, pokonuje bariery mentalne i strukturalne MSP. Nowoczesna Firma prowadzi Programy Tematyczne, maj±ce na celu tworzenie i promowanie wzorców prowadzenia biznesu, ł±czenie ¶rodowiska aktywnych firm i profesjonalistów: www.nf.pl Portal wiedzy dla biznesu Portal wiedzy dla biznesu nf.pl dostarcza polskiej kadrze kierowniczej w kompleksowy sposób informacje przydatne w prowadzeniu firmy w formie nowoczesnego know - how oraz długookresowych inspiracji. Celem Portalu jest stworzenie najbardziej efektywnej w Polsce platformy sprzedaży i promocji usług zwi±zanych z zarz±dzaniem i prowadzeniem biznesu (marketplace). Sprawdzony Partner Biznesu - celem programu jest podniesienie jako¶ci usług ¶wiadczonych dla przedsiębiorstw (B2B) poprzez edukację klientów w dziedzinie ¶wiadomego wyboru "sprawdzonych firm" jako dostawców. Proces jest realizowany poprzez promowanie Indexu "Sprawdzonego Partnera Biznesu" i audyt firm polegaj±cego na szeregu badań, w tym m.in.: satysfakcji klienta, kultury organizacyjne firmy, budowania relacji z klientem, przepływu strategii, opinii i benchmarków branżowych. Wszystkie firmy spełniaj±ce minimum programowe otrzymuj± Godło, raport z badania i wsparcie marketingowe na rynku.
Pokaz Mody
Pokaz kolekcji Oli Kawałko
Koncert
Koncert zespołu STOP MI!
Wernisaż
Wernisaż prac Krzysztofa Cie¶laka
Foto
Wystawa fotografii Emila Bilinskiego
Proszę o