O Firmie

Nowoczesna Firma S.A.

Firma zajmuj±ca się promocj±, sprzedaż± usług z zakresu zarz±dzania i prowadzenia biznesu. Dostarczamy wiedzę o najnowszych trendach, produktach i sposobach zarz±dzania.

Działania Nowoczesnej Firmy odpowiadaj± na konkretne potrzeby przedsiębiorców – oferuj± możliwo¶ci wła¶nie, tam gdzie istniej± największe luki kompetencyjne kadry zarz±dzaj±cej zwi±zane z wykorzystaniem rozwi±zań dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb i specyfiki polskiego rynku.

Cele będ± realizowane poprzez ułatwienie dostępu do wiedzy i inspiracji w zakresie zarz±dzania i promowanie najlepszych praktyk. Ważnym zadaniem jest pokonywanie barier mentalnych i strukturalnych M¦P, w taki sposób aby poprzez pozytywne do¶wiadczenia zwi±zane z Programem osoby te same stawały się propagatorem wiedzy w swoich firmach i otoczeniu.

Kolejnym zadaniem jest wspieranie przedsięwzięć służ±cych rozwojowi sektora M¦P, w tym w szczególno¶ci promowanie wiarygodnych dostawców wiedzy i rozwi±zań dedykowanych do tego sektora.

www.nf.pl
Pokaz Mody
Pokaz kolekcji Oli Kawałko
Koncert
Koncert zespołu STOP MI!
Wernisaż
Wernisaż prac Krzysztofa Cie¶laka
Foto
Wystawa fotografii Emila Bilinskiego
Proszę o